Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H38-230703-0049 03/07/2023 14/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
2 000.00.02.H38-230817-0001 17/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐẠI NGHĨA
3 000.00.02.H38-230623-0019 23/06/2023 03/07/2023 04/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG LÔ XANH
4 000.00.02.H38-230626-0023 26/06/2023 03/07/2023 04/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH YÊN LONG
5 000.00.02.H38-230829-0055 29/08/2023 07/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ TUYẾT
6 000.00.02.H38-221129-0027 29/11/2022 03/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TRUNG KIÊN
7 000.00.02.H38-230630-0015 30/06/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỢP TÁC XÃ THÀNH SƠN BẢN XÈO