Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H38-221129-0027 29/11/2022 03/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TRUNG KIÊN