Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.20.H38-230106-0002 06/01/2023 10/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ SEN ( CTY TÂN HƯNG THỊNH ) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban quản lý KKT