Toàn trình  Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.010902.000.00.00.H38
Lượt xem: 191
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Phí

Không có

Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

 • Doanh nghiệp, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông. - Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Sở Thông tin và Truyền thông cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. - Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức và nêu rõ lý do. - Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính mới. - Các thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. - Kết quả giải quyết thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Phụ lục IV giay de nghi sua dôi bo sung xntb.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

Không có