Toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: CAH_ANTT3
Lượt xem: 285
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

công an huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện;

Trực tuyến

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

 Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khi đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự).

Dịch vụ bưu chính

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

 Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

04 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 


Phí

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

Lệ phí

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý:

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

01-07-2016

Chính phủ

218/2016/TT-BTC

Thông tư 218/2016/TT-BTC

10-11-2016

Bộ Tài chính

 

Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau khi để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trước đó hoặc bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP nộp hồ sơ tại cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 

Thành phần hồ sơ:

Trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

Mẫu số 03

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trường hợp để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

Mẫu số 03

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Đã chấp hành Quyết định xử phạt hành chính theo quy định trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc đã đáp ứng điều kiện trong trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.