Mức độ 4  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ký hiệu thủ tục: ATVSLĐ_0017
Lượt xem: 342
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai. - Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Khối 6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


.


Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thế và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

.

.

File mẫu:

Không