Toàn trình  Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế .

Ký hiệu thủ tục: 2.002380.000.00.00.H38
Lượt xem: 1470
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
Cách thức thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (Quầy giao dịch Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
- Trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở KH&CN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ.
 
- Trong 25 (hai năm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định
 

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

Phí

Theo QĐ

Lệ phí

Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp giấy phép: 
+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
 
Căn cứ pháp lý
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lương nguyên tử.   

 

Bước 1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân
 
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
 
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ 
- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn (Phòng Quản lý Chuyên ngành) Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của Sở Khoa học và Công nghệ
 
Bước 3 Phòng chuyên môn
- Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản lý Chuyên ngành
 
Bước 4 - Chuyên viên tiến hành xem xét, xử lý hồ sơ; đề xuất phương án giải quyết
- Kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ 
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiến hành thẩm định
- Trình Lãnh đạo Phòng chuyên môn phê duyệt Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành
 
Bước 5 - Lãnh đạo Phòng xem xét
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: chuyển trả hồ sơ chuyên viên trình
- Trình hồ sơ Lãnh đạo Sở - Lãnh đạo Phòng Quản lý Chuyên ngành
- Chuyên viên được phân công
 
Bước 6 - Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+Nếu không đồng ý: chuyển trả hồ sơ phòng chuyên môn Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
 
Bước 7 Trường hợp hồ sơ quá hạn phải làm văn bản xin lỗi
- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
-  Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành 
 
Bước 8 Phát hành và chuyển kết quả  cho Bộ phận một cửa Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành
 
Bước 9 Tiếp nhận văn bản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của Sở Khoa học và Công nghệ
 
Bước 10 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định
- Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của Sở Khoa học và Công nghệ
- Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành
 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
2. Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó.
3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn.
4. Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
5. Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ.
6. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
7. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị X-quang chẩn đoán y tế như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị.
8. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.
9. Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP
10. Bản sao Biên bản kiểm xạ.
11. Kế hoạch ứng phó sự cố
 
Hình thức trực tuyến
Thành phần hồ sơ nộp trực tuyến
Tập tin chứa thành phần hồ sơ theo mục b.2   
Trường hợp không có chữ kỹ số thì xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch.
 
* Số lượng Hs:  01 bộ

File mẫu:

  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN Tải về
  • Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08 Tải về

* Điều kiện nhân lực:

- Nhân viên bức xạ phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sử dụng thiết bị bức xạ có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ và có Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 28 của luật Năng lượng nguyên tử;

- Có người phụ trách an toàn, trừ trường hợp cơ sở chỉ sử dụng thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng. Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được bổ nhiệm bằng văn bản trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn theo khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử;

* Điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh:

- Bảo đảm mức liều chiếu xạ trong điều kiện làm việc bình thường như sau:

+ Đối với nhân viên bức xạ: Liều hiệu dụng không vượt quá 20 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 50 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này: Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mắt không vượt quá 20 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 50 mSV/năm theo loại hình công việc bức xạ cụ thể.

+ Đối với công chúng: Liều hiệu dụng không vượt quá 1 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) ) và không vượt quá 5 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này: Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mắt không vượt quá 15 mSv/năm; Liều tương đương đối với da không vượt quá 50 mSv/năm đối với công chúng theo tình huống chiếu xạ cụ thể.

- Thiết lập khu vực kiểm soát và khu vực giám sát như sau:

+ Khu vực kiểm soát: Nơi có mức liều chiếu xạ tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm.

+ Khu vực giám sát: Nơi có mức liều chiếu xạ tiềm năng lớn hơn 1 mSv/năm và nhỏ hơn 6 mSv/năm.

- Có dấu hiệu cảnh báo bức xạ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7468:2005 (ISO 361:1975) An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hóa và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8663:2011 (ISO 21482:2007) An toàn bức xạ- Cảnh báo bức xạ ion hóa – Dấu hiệu bổ sung;

- Có nội quy an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ, bao gồm các quy định về: Tuân thủ quy trình làm việc và chỉ dẫn an toàn; sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị ghi đo bức xạ và liều kế cá nhân; trách nhiệm thông báo khi có hiện tượng bất thường có thể gây mất an toàn bức xạ;

- Trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 03 tháng một lần;

- Có nội quy an toàn bức xạ trong đó chỉ rõ các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, các nhân viên y tế khác, người bệnh, người chăm sóc, hỗ trợ người bệnh và công chúng; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ còn hiệu lực;

- Có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.