TTHC còn lại  Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em ( cấp xã )

Ký hiệu thủ tục: 1.004946
Lượt xem: 18