Toàn trình  Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

Ký hiệu thủ tục: 1.006218.000.00.00.H38
Lượt xem: 49