Toàn trình  Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (Thành Phố)

Ký hiệu thủ tục: 1.010730.000.00.00.H38
Lượt xem: 100
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Cấp Huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Tổng thời gian xử lý theo quy định:  - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.  - Thời hạn kiểm tra, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.  Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí
Phí, lệ phí: Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 


Phí
Phí, lệ phí: Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 


Căn cứ pháp lý

 
-  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;-  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm  2022 của Bộ trưởng Bộ Tài  nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 


TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục b.2

Bước 2

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Điền phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

+ Trường hợp từ chối: Điền phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và điền giấy  biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển hồ sơ trên hệ thống cho phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.

0,5 ngày làm việc

Các Biểu mẫu theo quy định và thành phần hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai

Bước 3

Phòng    Tài       nguyên     và      Môi trường:

-  Tiếp nhận hồ sơ.

-  Chuyển chuyên viên được phân công xử lý

Lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường của UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

-  Hồ sơ đề nghị

-   Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Hồ sơ chưa đủ điều kiện: thông báo trả lại

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Thực hiện bước tiếp theo.

 

- Chuyên viên  Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

10 ngày làm việc

-    Văn bản thông báo chưa xác nhận  hoặc thông báo đăng Cổng thông tin điện tử (nếu có)

-   Văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có)

 

 

- Nghiên cứu hồ sơ, tham mưu phương án giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ phải chỉnh

sửa, bổ sung:  Tham mưu Văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp đổi giấy phép môi trường.

+ Trình hồ sơ đến Lãnh đạo phòng Tài nguyên và  Môi trường.

 

 

 

-   Hồ sơ trình cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

 

-   Kiểm duyệt văn bản, tài liệu có liên quan trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét

+ Nếu đồng ý: Ký duyệt hồ sơ chuyển chuyên viên văn phòng UBND huyện

+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình.

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

Bước 5

Kiểm duyệt văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện :

- Thẩm định, duyệt pháp quy văn

bản

 

Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

 

 

 

- Kiểm duyệt văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện. Lãnh đạo Văn phòng xem xét:

+ Nếu đồng ý: Ký duyệt hồ sơ chuyển trình lãnh đạo huyện

 

Lãnh    đạo    Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

02 ngày làm việc

Kiểm duyệt văn bản, tài liệu có liên quan trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình

 

 

 

Bước 6

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xét duyệt hồ sơ

+ Nếu đồng ý: Ký duyệt

+Nếu không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ phòng chuyên môn

Lãnh đạo UBND  cấp huyện

01 ngày làm việc

Ký duyệt Văn bản, tài liệu có liên quan

Bước 7

Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận “Một cửa” kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả

-   Lãnh đạo UBND cấp huyện/Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường của UBND cấp huyện.

-      Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ.

Giờ hành chính

Mẫu số 04: Phiếu xin lỗi và hẹn lại  ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

Bước 8

-  Phát hành văn bản

-    Chuyển cho Bộ phận “Một cửa” trên Hệ thống Quản lý văn bản điều hành

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

-  Giấy phép môi trường điều chỉnh

-   Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên Hệ thống

-  Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 9

Chuyển trả kết quả giải  quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

-  Giấy phép môi trường điều chỉnh

-   Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên Hệ thống

-  Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 10

-  Thống kê và theo dõi

-  Lưu hồ sơ theo quy định

- Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.

Giờ hành chính

-   Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên Hệ thống

-  Sổ theo dõi hồ

 

 

-    Chuyên    viên    được phân công xử lý hồ sơ

 

- Hồ sơ lưu theo quy định

Thời gian xử lý theo quy định:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

- Thời hạn kiểm tra, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

 

01 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường theo  quy  định (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

 

File mẫu:

Không