TTHC còn lại  Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001645.000.00.00.H38
Lượt xem: 169
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 40 Ngày làm việc

  Trong thời hạn bốn mươi (40) ngày làm việc , kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhập

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Số: 201/2013/NĐ-CP

 • Tài nguyên nước Số: 17/2012/QH13

 • Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

 • Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản lấy ý kiến. Bản chính: 1Bản sao: 0
Quy mô, phương án chuyển nước. Bản chính: 1Bản sao: 0
Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: