TTHC còn lại  Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ký hiệu thủ tục: 2.001846.000.00.00.H38
Lượt xem: 189
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Kho bạc nhà nước cấp Huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
    Trực tiếp
  • Đối với tạm ứng vốn: 2 ngày làm việc + Đối với thanh toán vốn từng lần: 2 ngày làm việc + Đối với thanh toán vốn lần cuối: 7 ngày làm việc

    Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
  • Đồng ý thanh toán
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
  • Ngân sách nhà nước Số: 01/2002/QH11

  • Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Số: 79/2003/TT-BTC

1

  • Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (tạm ứng) đến Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán.

1

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đối với vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư Hồ sơ gửi lần đầu: - Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế- kỹ thuật (bản chính hoặc sao y); - Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc sao y); - Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. - Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc sao y) - Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính hoặc sao y) - Kế hoạch vốn năm do cấp có thẩm quyền giao Hồ sơ tạm ứng vốn: - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. - Giấy rút vốn đầu tư. - Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì phải gửi: Bảo lãnh tiền tạm ứng. Hồ sơ thanh toán: - Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (bản chính hoặc sao y) - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. - Giấy rút vốn đầu tư. 1.doc Bản chính: 1Bản sao: 0

2

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đối với chi thường xuyên: - Dự toán được duyệt (bản chính hoặc sao y) - Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; - Giấy nộp trả kinh phí (nếu có). Đối với chi thanh toán cá nhân - Bảng đăng ký biên chế, quỹ tiền lương, sinh hoạt phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt; - Bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương, sinh hoạt phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt. Đối với thuê lao động là hợp đồng lao động với các nội dung ghi trong hợp đồng. Đối với chi nghiệp vụ chuyên môn, khoản chi thường xuyên khác: Các hồ sơ chứng từ có liên quan như hợp đồng, hoá đơn, giấy thanh toán. Đối với chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sữa chữa tài sản cố định: - Dự toán chi tiết cho việc mua sắm sửa chữa được cơ quan cấp trên phê duyệt; - Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. - Hợp đồng mua sắm (bản chính hoặc sao y). - Phiếu báo giá với những trường hợp mua sắm nhỏ không có hợp đồng 2.doc Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: