TTHC còn lại  Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Ký hiệu thủ tục: 1.010724.000.00.00.H38
Lượt xem: 176
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.
  - Thời hạn cấp đổi giấy phép môi trường: Tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép môi trường (cấp đổi)
 • Giấy phép môi trường cấp đổi (mẫu số 40 Phụ lục II phần phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Số: 72/2020/QH14

 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Số: 08/2022/NĐ-CP

 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Số: 02/2022/TT-BTNMT

 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi cơ quan cấp phép văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Phụ lục XIV.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở. Bản chính: 0Bản sao: 1

File mẫu:

Thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở khác với giấy phép môi trường đã được cấp.