TTHC còn lại  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Ký hiệu thủ tục: 1.010725.000.00.00.H38
Lượt xem: 220
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.
  - Thời hạn cấp đổi giấy phép môi trường: Tối đa 15 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép môi trường điều chỉnh (mẫu số 41 Phụ lục II phần phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).
 • Giấy phép môi trường điều chỉnh
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Số: 72/2020/QH14

 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Số: 08/2022/NĐ-CP

 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Số: 02/2022/TT-BTNMT

Chủ dự án đầu tư, cơ sở khi có thay đổi một trong các nội dung cấp phép không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (trừ trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường hoặc thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh; trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường, việc thay đổi giấy phép môi trường được thực hiện khi có đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở):

 • nộp hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường khi có thay đổi một hoặc nhiều nội dung sau: - Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải; - Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải; - Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung; - Các thay đổi khác.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Phụ lục XIII.doc Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

Thay đổi nội dung cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020.