TTHC còn lại  Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 2.000477.000.00.00.H38
Lượt xem: 183
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Các cấp liên quan

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Tổng thời gian xử lý theo quy định: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


Thời gian đăng ký cắt giảm: 03 ngày làm việc (Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)


Thời gian xử lý sau khi cắt giảm: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định số ' 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Bước 1 Nộp hồ sơ Hộ gia đình, cá nhân
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả hồ sơ sau đó chuyển phòng chuyên môn
- Chuyển hồ sơ Phòng chuyên môn giải quyết, xử lý Công chức/
viên chức được phân công tiếp nhận, trả hồ sơ hồ sơ
Bước 3 Phòng chuyên môn Lãnh đạo
- Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công xử lý hồ sơ
Bước 4 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
- Kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Thông báo cho đối tượng nộp hồ sơ, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm: Thông báo cho đối tượng hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiến hành thẩm định
- Thẩm định hồ sơ
+ Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có)
+ Đề xuất phương án giải quyết
- Trình hồ sơ Lãnh đạo phòng
Bước 5 - Lãnh đạo Phòng xem xét
+ Nếu đồng ý: Kiểm duyệt
+ Nếu không đồng ý: chuyển trả hồ sơ chuyên viên trình
- Trình Lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh
Bước 6 - Lãnh đạo cơ quan xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: chuyển trả hồ sơ phòng chuyên môn
Bước 7 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm theo văn bản xin lỗi hộ gia đình, cá nhân và hẹn thời lại gian trả kết quả
Bước 8 - Phát hành văn bản;
- Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả cho cá nhân
Bước 9 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định
 

 

Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mầu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

Không