Toàn trình  Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

Ký hiệu thủ tục: 2.002303.000.00.00.H38
Lượt xem: 237
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết

Đang cập nhật

Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Thẻ bảo hiểm y tế.
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế Số: Nghị định 146/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH Số: 30/2019/TT-BLĐTBXH

 • a) Đối với đối tượng đang được nuôi dưỡng thường xuyên trong Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng, Cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây gọi là Cơ sở nuôi dưỡng): - Bước 1: Cơ sở nuôi dưỡng lập danh sách (theo Mẫu số 2 quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội huyện. - Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra và thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng. - Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng cho Cơ sở nuôi dưỡng. b) Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý: - Bước 1: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập danh sách (theo Mẫu số 2 quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội huyện. - Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra và thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng. - Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng cho Cơ sở giáo dục nghề nghiệp để bàn giao cho đối tượng. * Ghi chú: Đối với đối tượng đang sinh sống tại cộng đồng, việc lập danh sách sẽ do người làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã hoặc người được phân công thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH thực hiện.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). Mau so 2.doc Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH đang được nuôi dưỡng thường xuyên trong Cơ sở nuôi dưỡng hoặc đang theo học tại Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Đang cập nhật