Mức độ 4  Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Ký hiệu thủ tục: ĐT_69
Lượt xem: 116
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở GD&ĐT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi.- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Bước 2

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn (Phòng GDMN)

Bước 3

Lãnh đạo Phòng GDMN

- Tiếp nhận hồ sơ

- Phân công cán bộ xử lý hồ sơ

Bước 4

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:

+ Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Dự thảo bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;

+ Hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ: Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân lý do không tiếp nhận hồ sơ;

+ Hồ sơ không đầy đủ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ; sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản thông báo mà hồ sơ không được bổ sung đầy đủ theo quy định thì hồ sơ sẽ bị hủy bỏ.

- Trình hồ sơ lãnh đạo phòng.

Bước 5

- Lãnh đạo phòng xem xét

+ Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản

+ Nếu không đồng ý: chuyển trả chuyên viên trình

- Trình hồ sơ Lãnh đạo Sở GD

Bước 6

  - Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, kiểm tra nội dung Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy:

 + Nếu đồng ý: Ký duyệt

 +  Nếu không đồng ý: chuyển lại đơn vị trình

Bước 7

Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả

Bước 8

- Phát hành văn bản

- Chuyển trả kết quả giải quyết cho quầy giao dịch của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai. Hình thức: trực tiếp hoặc qua phần mềm Igate hoặc qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc

 

                  Bước 9

 Tiếp nhận kết quả giải quyết trả cho Tổ chức, cá nhân

 

Bước 10

- Thống kê và theo dõi

- Lưu hồ sơ theo quy định

 

Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục (nếu có).

Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục.

 

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

 

 

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

 

Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý.

 

Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

 

File mẫu:

Không