Mức độ 4  Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Ký hiệu thủ tục: ĐT_70
Lượt xem: 118
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở GD&ĐT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Bước 2

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn (Phòng Giáo dục Trung học)

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Tiếp nhận hồ sơ

- Phân công cán bộ xử lý hồ sơ

Bước 4

- Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho  tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyên viên tiến hành xem xét, thẩm định;  xử lý hồ sơ

+ Dự thảo văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có)

+ Tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết.

 - Trình hồ sơ Lãnh đạo Phòng

Bước 5

- Lãnh đạo phòng xem xét

+ Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản

+ Nếu không đồng ý: chuyển trả chuyên viên trình

- Trình hồ sơ Lãnh đạo Sở GD

Bước 6

  - Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, kiểm tra nội dung Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy:

 + Nếu đồng ý: Ký duyệt

 +  Nếu không đồng ý: chuyển lại đơn vị trình

Bước 7

Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả

Bước 8

- Phát hành văn bản

- Phối hợp với phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh.

- Chuyển hồ sơ đến quầy giao dịch của  Sở Giáo dục và Đào tạo  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai

- Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai/Văn phòng UBND tỉnh

Bước 9

- Thống kê và theo dõi

- Lưu hồ sơ theo quy định

 

*Quy trình giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh: 07 ngày làm việc

Bước 1

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

+ Trường hợp Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ (thời gian được quy định giải quyết tại cơ quan)

- Chuyển hồ sơ cho Văn thư/Lãnh đạo Văn phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Bước 3

Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc cần giải trình và bổ sung thêm thành phần hồ sơ, thông báo cho cơ quan trình, nêu rõ lý do.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu:

+ Thực hiện thẩm định hồ sơ

+ Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có)

+ Dự thảo văn bản

+ Trình hồ sơ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bước 4

Kiểm duyệt hồ sơ

+ Nếu đồng ý; Ký duyệt

+ Nếu không đồng ý: chuyển trả hồ sơ chuyên viên trình

- Trình hồ sơ Thường trực UBND tỉnh

Bước 5

Xem xét ký duyệt văn bản

+ Nếu đồng ý: Ký duyệt

+ Nếu không đồng ý:Chuyển trả hồ sơ chuyên viên trình

Bước 6

Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả

Bước 7

- Phát hành văn bản

- Chuyển trả kết quả giải quyết  cho quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Hình thức: trực tiếp hoặc qua phần mềm Igate hoặc qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc

- Tiếp nhận kết quả, chuyển trả cho quầy giao dịch của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai

Bước 8

 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận kết quả giải quyết trả cho Tổ chức, cá nhân

 

Bước 9

- Thống kê và theo dõi

- Lưu hồ sơ theo quy định

 

Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trường (nếu có).

Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục phổ thông tư thục.

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý.

Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

 

File mẫu:

Không