Toàn trình  Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ký hiệu thủ tục: 1.006344.000.00.00.H38
Lượt xem: 427
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 20 Ngày


  20 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 20 Ngày


  20 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định thanh lý công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Lệ phí


Không


Phí


Đang cập nhật


Căn cứ pháp lý • Thông tư 54/2013/TT-BTC Số: 54/2013/TT-BTC
 • Bước 1: Đơn vị có công trình thuộc trường hợp thanh lý quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư số 54/2013/TT-BTC: + Lập hồ sơ đề nghị thanh lý. + Gửi hồ sơ đề nghị thanh lý đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương).

 • Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định thanh lý công trình.

 • Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định thanh lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị có công trình tổ chức thanh lý theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Thông tư 54/2013/TT-BTC.

 • Bước 4: Sau khi hoàn thành việc thanh lý, đơn vị có công trình thanh lý thực hiện hạch toán giảm, báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BTC và pháp luật có liên quan.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị thanh lý của đơn vị có công trình (bản chính);   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC (bản chính). TTHC 32 CS.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Việc thanh lý công trình chỉ được thực hiện trong các trường hợp: - Công trình bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả. - Phá dỡ công trình cũ để đầu tư công trình mới. - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ công trình không sử dụng được vào mục đích ban đầu. - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.