Toàn trình  Mua quyển hóa đơn

Ký hiệu thủ tục: 1.005434.000.00.00.H38
Lượt xem: 421
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 5 Ngày


  Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày


  Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Bán quyển hóa đơn cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công.

Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý • Luật quản lý, sử dụng tài sản công Số: Luật 15/2017/QH14

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Số: Số: 151/2017/NĐ-CP • Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn có văn bản đề nghị mua hóa đơn, gửi đến cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ sở.

 • Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ mua hóa đơn của đơn vị, cơ quan tài chính phải kiểm tra, nếu đúng đối tượng quy định thì bán hóa đơn cho đơn vị (đối với trường hợp mua hóa đơn lần đầu) hoặc căn cứ vào tình hình quản lý sử dụng hóa đơn lần trước của đơn vị để xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán (đối với trường hợp mua hóa đơn các lần tiếp theo). Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể: - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.