Mức độ 4  Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: ĐT_68
Lượt xem: 144
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.


B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC).
 
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo tổ chức, cán nhân, nêu rõ lý do, hướng giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện.
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo phòng KHTC
B6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT quyết định hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định
B7 Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng KHTC:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B8 Gửi hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan
B9 Có ý kiến thẩm định các cơ quan nhà nước có liên quan
B10 Tổng hợp ý kiến thẩm định:
- Nếu đạt yêu cầu, dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh.
- Nếu không đạt yêu cầu, báo cáo lãnh đạo Phòng KHTC xin ý kiến xử lý.
B11 Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh:
- Nếu đồng ý: Ký trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét.
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên xử lý.
B12 Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt vào văn bản liên quan;
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.
B13 Gửi báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan
Tiếp nhận và giải quyết tại UBND cấp tỉnh
B14 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa giáo – Văn xã (KGVX), Văn phòng UBND tỉnh.
 
 
B15 Phân công xử lý hồ sơ
B16 Thẩm tra báo cáo thẩm định, hồ sơ, tài liệu liên quan:
- Hồ sơ đạt yêu cầu: dự thảo văn bản của UBND cấp tỉnh Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét, ký trình UBND cấp tỉnh.
- Hồ sơ không đạt yêu cầu: báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét, chuyển lại hồ sơ cho Sở GD&ĐT xử lý.
B17 Xem xét báo cáo thẩm định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Sở GD&ĐT và chuyên viên phòng
- Nếu đồng ý: Ký trình dự thảo văn bản của UBND cấp tỉnh Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 16
B18 Xem xét báo cáo thẩm định, hồ sơ, tài liệu liên quan của Sở GD&ĐT và Lãnh đạo phòng KGVX:
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị các đơn vị xử lý theo các bước xử lý trước
B19 Gửi văn bản Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
B20 Nhận quyết định, văn bản trả tổ chức, cá nhân và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
B21 -Thống kê và theo dõi.
- Lưu hồ sơ theo quy định.
 

1. Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục.
2. Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản.
*Số lượng HS: 01 bộ

File mẫu:

Không