Mức độ 4  Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: ĐT_63
Lượt xem: 180
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc  nộp trực tuyến

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên (GDĐH&GDTX).
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Tổng hợp kết quả thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đạt yêu cầu: Dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
- Nếu không đảm bảo: Làm văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
B6 Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định, kiểm tra hồ sơ; văn bản trình Lãnh đạo Sở:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B7 Xem xét hồ sơ, tổng hợp báo cáo thẩm định, tài liệu liên quan của Phòng KHTC: 
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ Phòng GDĐH&GDTX.
B8 Nhận quyết định, văn bản trả tổ chức, cá nhân.
B9 - Thống kê và theo dõi.
- Lưu hồ sơ theo quy định.
 

1.  Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo Mẫu số 20 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện và bản sao hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đã gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân của người được bổ nhiệm
4. Nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân
5. Địa điểm cụ thể đặt văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và giấy tờ pháp lý có liên quan
*Số lượn: 01 bộ

File mẫu:

Không