Mức độ 4  Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: ĐT_74
Lượt xem: 156
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.


B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC).
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo phòng KHTC
B6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT quyết định hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định
B7 Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng KHTC:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B8 Gửi hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan
B9 Tiếp nhận văn bản và tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan:
- Nếu đồng ý: Dự thảo Quyết định/Văn bản đồng ý chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Nếu không đồng ý: Làm văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
B10 Xem xét hồ sơ và báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định; văn bản trình Lãnh đạo Sở:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B11 Xem xét hồ sơ, tổng hợp báo cáo thẩm định, tài liệu liên quan của Phòng KHTC: 
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Quyết định/Văn bản đồng ý chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ Phòng GDĐH&GDTX.
B12 Nhận quyết định, văn bản trả tổ chức, cá nhân.
B13 -Thống kê và theo dõi.
- Lưu hồ sơ theo quy định.
 

1. Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục.
2. Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản.
*Số lượng hs: 01 bộ

File mẫu:

Không