Mức độ 4  Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: ĐT_72
Lượt xem: 190
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC).
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo phòng KHTC
B6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT quyết định hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định
B7 Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng KHTC:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B8 Gửi hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan
B9 Tiếp nhận văn bản và tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan:
- Nếu đồng ý: Dự thảo Quyết định/văn bản đồng ý bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục  đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Nếu không đồng ý: Làm văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
B10 Xem xét hồ sơ và báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định; văn bản trình Lãnh đạo Sở:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B11 Xem xét hồ sơ, tổng hợp báo cáo thẩm định, tài liệu liên quan của Phòng KHTC: 
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Quyết định/văn bản đồng ý bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ Phòng GDĐH&GDTX.
B12 Nhận quyết định, văn bản trả tổ chức, cá nhân.
B13 -Thống kê và theo dõi.
- Lưu hồ sơ theo quy định.
 

1. Đơn đề nghị trong đó có nội dung và lý do bổ sung, điều chỉnh kèm theo giấy tờ.
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện. Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37 và 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, đồng thời gửi kèm: 
+ Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng; 
+ Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng); 
+ Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; 
+ Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính; 
+ Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; + Quy chế đào tạo; 
+ Quy mô đào tạo (học sinh, học viên); 
+ Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
+ Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;
+ Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng
 
*Số lượng : 01 bộ

File mẫu:

Không