Mức độ 4  Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Ký hiệu thủ tục: ĐT_66
Lượt xem: 184
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên (GDĐH&GDTX).
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Đề xuất phương án giải quyết: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản Quyết định chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết trình Giám đốc Sở GD&ĐT ký duyệt
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Làm văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
B6 Xét duyệt hồ sơ; báo cáo thẩm định; văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B7 Xem xét kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT; hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng GDĐH&GDTX: 
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản Quyết định chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết/ Văn bản trả lời chưa được chấm dứt nêu rõ lý do.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ cho Phòng GDĐH&GDTX.
B8 Trường hợp hồ sơ quá hạn phải làm văn bản xin lỗi.
 
B9 Tiếp nhận văn bản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
B10 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định
 

1. Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản.

*Số lượng hồ sơ:  01 bộ

File mẫu:

Không