Mức độ 4  Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Ký hiệu thủ tục: ĐT_65
Lượt xem: 159
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì thời gian giải quyết tối thiểu là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt việc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp)


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục


B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên (GDĐH&GDTX).
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Đề xuất phương án giải quyết: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản Quyết định gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục trình Giám đốc Sở GD&ĐT ký duyệt
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Làm văn bản thông báo, nêu rõ lý do.
Lưu ý: Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì Sở GD&ĐT sẽ thực hiện việc gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định (Quy trình như thủ tục”Phê duyệt liên kết giáo dục”).
B6 Xét duyệt hồ sơ; báo cáo thẩm định; văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B7 Xem xét kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT; hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng GDĐH&GDTX: 
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản Quyết định gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện phê duyệt nêu rõ lý do.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ cho Phòng GDĐH&GDTX.
B8 Trường hợp hồ sơ quá hạn phải làm văn bản xin lỗi.
 
B9 Tiếp nhận văn bản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
B10 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định
 

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký tại Mẫu số 04 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép;
3. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết, trong đó có thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.
*Số lượng : 02 bộ

File mẫu:

Không