Mức độ 4  Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt

Ký hiệu thủ tục: QLDS_0008
Lượt xem: 365
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường sắt
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định.


Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


- Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;
- Thông tư 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt Quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt Đô thị.


a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân, chủ sở hữu công trình đã được cấp giấy phép kết nối có nhu cầu gia hạn giấy phép, bãi bỏ kết nối lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép kết nối hoặc đề nghị bãi bỏ kết nối, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối:

- Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với:

+ Các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn quản lý;

+ Các tuyến đường sắt đô thị với tuyến đường sắt đô thị đi qua địa giới hành chính hai tỉnh trở lên trong trường hợp vị trí kết nối trên địa bàn quản lý.

b) Giải quyết TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện;

- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền gia hạn kết nối. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do;

- Sau khi đã gia hạn thời gian sử dụng kết nối có thời hạn, hoàn thành việc bãi bỏ kết nối, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối quyết định công bố, Điều chỉnh hệ thống đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

 

 

a) Thành phần hồ sơ: - Hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian thi công kết nối gồm: + Đơn đề nghị gia hạn của chủ đầu tư theo mẫu quy định; + Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh lý do đề nghị kéo dài thời gian thi công kết nối theo giấy phép được cấp và tiến độ tổng thể dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian khai thác, sử dụng kết nối gồm: + Đơn đề nghị gia hạn của chủ đầu tư theo mẫu quy định; + Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh lý do đề nghị kéo dài thời gian khai thác, sử dụng kết nối theo giấy phép được cấp. - Hồ sơ đề nghị bãi bỏ kết nối gồm: + Đơn đề nghị bãi bỏ kết nối của tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định; + Phương án tổ chức thi công khi bãi bỏ kết nối. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị gia hạn của chủ đầu tư theo mẫu quy định Tải về

Không