Toàn trình  Bãi bỏ đường ngang

Ký hiệu thủ tục: 1.000294.000.00.00.H38
Lượt xem: 614
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường sắt
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định bãi bỏ đường ngang
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Số: 25 /2018/TT-BGTVT

b) Giải quyết TTHC

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả kết quả trong ngày làm việc về thành phần hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang;

 • Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua môi trường mạng, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan đơn vị liên quan để lấy ý kiến:

 • + Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia.

 • + Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng.

 • Sau khi nhận văn bản lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang, trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên nếu tổ chức được lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì được coi là đã chấp thuận và phải chịu trách nhiệm do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ gây ra;

 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không ban hành quyết định phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

 • Trường hợp thực hiện trên môi trường mạng, chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu bãi bỏ đường ngang lập hồ sơ đề nghị gồm tệp tin chứa bản chụp chính hồ sơ, tài liệu quy định và thực hiện trên địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn.

a) Nộp hồ sơ TTHC
 • Tổ chức là chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu bãi bỏ đường ngang lập 01 bộ hồ sơ đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trên môi trường mạng đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép:

 • - Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia;

 • - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ;

 • - Sở Giao thông vận tải đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang theo mẫu tại Phụ lục 10 của Thông tư này 7-Đon de nghi.doc Bản chính: 1Bản sao: 1
Bản chính hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý (đối với thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử): Tài liệu xác định đường ngang không còn nhu cầu sử dụng. Bản chính: 1Bản sao: 1

File mẫu:

 • Bản chính Đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang theo mẫu ( Bãi bỏ đường ngang) Tải về In ấn