Mức độ 4  Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Ký hiệu thủ tục: GDDT_20
Lượt xem: 317
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


20 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trường, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường THPT xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định giải thể nhà trường;

- Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định giải thể trường trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm: - Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân; - Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường THPT . Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

Không