Mức độ 4  Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Ký hiệu thủ tục: GDDT_19
Lượt xem: 241
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.


Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.


- UBND cấp huyện đối với trường THPT ; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch UBND tỉnh; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho UBND cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do.

Hồ sơ gồm: - Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; - Đề án sáp nhập, chia, tách; - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; - Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; - Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên