Toàn trình  Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ký hiệu thủ tục: 1.006345.000.00.00.H38
Lượt xem: 751
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 30 Ngày


  30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình • Dịch vụ bưu chính

 • 30 Ngày


  30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trìnhÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định chuyển nhượng quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý • Thông tư 54/2013/TT-BTC Số: 54/2013/TT-BTC • - Bước 1: Đơn vị quản lý công trình: + Lập hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác công trình. + Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định chuyển nhượng quyền khai thác công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương).

 • - Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định chuyển nhượng quyền khai thác công trình.

 • - Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển nhượng quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị quản lý công trình thực hiện việc chuyển nhượng quyền khai thác theo quy định của pháp luật.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác công trình của đơn vị quản lý công trình (bản chính);   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Giá và thời hạn chuyển nhượng quyền khai thác công trình (bản chính);   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC (bản chính). TTHC 32 CS.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Việc chuyển nhượng quyền khai thác công trình được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được chuyển nhượng chỉ định.