Toàn trình  Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 1.004959.000.00.00.H38
Lượt xem: 895
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 05 Ngày làm việc


  Trực tiếp.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Tranh chấp lao động về quyền

Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý • Bộ luật 10/2012/QH13-Lao động Số: 10/2012/QH13 • Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

 • Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Tranh chấp lao động về quyền