Toàn trình  Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Ký hiệu thủ tục: 1.010736.000.00.00.H38
Lượt xem: 1174
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  - Thời hạn kiểm tra về tính đầy đủ của hồ sơ: không quy định.
  - Thời hạn xử lý, trả kết quả:
  + Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tham vấn theo quy định.
  + Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  - Thời hạn kiểm tra về tính đầy đủ của hồ sơ: không quy định.
  - Thời hạn xử lý, trả kết quả:
  + Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tham vấn theo quy định.
  + Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  - Thời hạn kiểm tra về tính đầy đủ của hồ sơ: không quy định.
  - Thời hạn xử lý, trả kết quả:
  + Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tham vấn theo quy định.
  + Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản phản hồi (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Số: 72/2020/QH14

 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Số: 02/2022/TT-BTNMT

 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Số: 08/2022/NĐ-CP

 • Bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn và báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Bước 2. Kiểm tra hồ sơ UBND cấp xã xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham vấn theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện. Bước 3. Xử lý hồ sơ và trả kết quả UBND cấp xã có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bản chính: 0Bản sao: 1
- 01 bản chính văn bản lấy ý kiến tham vấn (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); Các phụ lục tham vấn cấp xã.docx Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: