Mức độ 4  Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Ký hiệu thủ tục: DD_S_035
Lượt xem: 381
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Đang cập nhật

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


3 ngày


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Đang cập nhật


Lệ phí


Đang cập nhật


Phí


không


Căn cứ pháp lý


Đang cập nhật


Đang cập nhật

Đang cập nhật

File mẫu:

Đang cập nhật