Mức độ 4  Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Ký hiệu thủ tục: DD_S_026
Lượt xem: 343
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở tài nguyên môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


3 ngày


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Đang cập nhật


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Đang cập nhật


Đang cập nhật

Đang cập nhật

File mẫu:

Đang cập nhật