Mức độ 2  Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Ký hiệu thủ tục: DD_0014
Lượt xem: 700
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. + Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, nông nghiệp, thuế, kho bạc, Chi cục quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất là Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường; Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà khối 7, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Không quá 30 ngày. Thời gian này được tính kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc Giấy chứng nhận mới cấp.


Lệ phí


1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Lào Cai:- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Mức thu 100.000 đồng/01 giấy.- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản khắc gắn liền với đất); mức thu: 25.000 đồng/01 giấy.Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực khác:- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Mức thu 50.000 đồng/01 giấy.- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản khắc gắn liền với đất); mức thu: 12.500 đồng/01 giấy.Đối với tổ chức:- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000 đồng/ giấy;- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/ giấy.* Các trường hợp được miễn thu lệ phí:- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.2. Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân:Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở dân cư: Thuộc địa bàn thành phố Lào Cai và Thị trấn Sa Pa 100.000 đồng/ hồ sơ; Thuộc địa bàn còn lại 50.000 đồng/ hồ sơ.Đối tượng là các tổ chức:Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanhQuy mô diện tích <= 5.000 m2: 1.000.000 đồng/ hồ sơ0,5 ha < Quy mô diện tích <= 1 ha: 1.500.000 đồng/ hồ sơ1 ha < Quy mô diện tích <= 3 ha: 3.000.000 đồng/ hồ sơ3 ha < Quy mô diện tích <= 5 ha: 4.000.000 đồng/ hồ sơ5 ha < Quy mô diện tích <= 10 ha: 5.000.000 đồng/ hồ sơ10 ha < Quy mô diện tích <= 20 ha: 6.000.000 đồng/ hồ sơQuy mô diện tích >20 ha: 7.500.000 đồng/ hồ sơ.Đối tượng được miễn giảm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy chứng nhận hộ nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền  cấp có giá trị sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.


Phí


 Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Lào Cai:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Mức thu 100.000 đồng/01 giấy.
- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản khắc gắn liền với đất); mức thu: 25.000 đồng/01 giấy.
Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực khác:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Mức thu 50.000 đồng/01 giấy.
- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản khắc gắn liền với đất); mức thu: 12.500 đồng/01 giấy.
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000 đồng/ giấy;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/ giấy.
* Các trường hợp được miễn thu lệ phí:
- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
2. Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân:
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở dân cư: Thuộc địa bàn thành phố Lào Cai và Thị trấn Sa Pa 100.000 đồng/ hồ sơ; Thuộc địa bàn còn lại 50.000 đồng/ hồ sơ.
Đối tượng là các tổ chức:
Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh
Quy mô diện tích <= 5.000 m2: 1.000.000 đồng/ hồ sơ
0,5 ha < Quy mô diện tích <= 1 ha: 1.500.000 đồng/ hồ sơ
1 ha < Quy mô diện tích <= 3 ha: 3.000.000 đồng/ hồ sơ
3 ha < Quy mô diện tích <= 5 ha: 4.000.000 đồng/ hồ sơ
5 ha < Quy mô diện tích <= 10 ha: 5.000.000 đồng/ hồ sơ
10 ha < Quy mô diện tích <= 20 ha: 6.000.000 đồng/ hồ sơ
Quy mô diện tích >20 ha: 7.500.000 đồng/ hồ sơ.
Đối tượng được miễn giảm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy chứng nhận hộ nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có giá trị sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

a) Người sử dụng đất là Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện. dụng

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; Ghi ngày giờ tiếp nhận hồ sơ  và ký xác nhận cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển hình thức sử dụng đất theo quy định.

- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

d) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  trao Giấy chứng nhận cho bộ phận 1 cửa để trả kết quả cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3: Trả kết quả

Người nộp hồ sơ nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; nộp phí và lệ phí (nếu có) theo quy định.

Nhận kết quả.

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; - Hợp đồng thuê đất đã lập; - Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). - Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây: + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận; + Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

  • Đơn Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK Tải về

Không