Mức độ 2  Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Ký hiệu thủ tục: DD_0018
Lượt xem: 842
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện
Nơi tiếp nhận và trả kết quả: 
- Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (quầy giao dịch Sở Tài nguyên và Môi trường) 
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận “ Một cửa”  cấp huyện.  
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”  Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện
Nơi tiếp nhận và trả kết quả: 
- Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (quầy giao dịch Sở Tài nguyên và Môi trường) 
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận “ Một cửa”  cấp huyện.  
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”  Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Tổng thời gian xử lý theo quy định: 


Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian niêm yết thông báo tại UBND xã hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.


Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.


Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.


Thời gian cắt giảm: Không


 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.


Lệ phí

Lệ phí:


Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành (Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)


 

Phí

Lệ phí:


Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành (Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)


 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013 


- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai


 - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai


- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính 


- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 


- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ


- Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 


- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


- Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai


- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.


 

I. Trường hợp đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký trên GCN đã cấp
Bước 1 Nộp hồ sơ Hộ gia đình, 
cá nhân Giờ hành chính Theo mục b.2
Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã
Bước 2 - Kiểm tra hồ sơ
- Hoàn thiện hồ sơ chuyển Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã
03 ngày
 làm việc - Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ 
Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp huyện
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trường hợp tiếp nhận từ UBND cấp xã)
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện 
0,5 ngày
 làm việc
- Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ
Bước 3 Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK 
- Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công cán bộ xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK đất đai 0,5 ngày
 làm việc
- Bộ hồ sơ
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 4 - Cán bộ tiến hành thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+  Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiến hành thẩm định Viên chức được phân công xử lý hồ sơ 01 ngày      làm việc Công văn phúc đáp (nếu có)
 
- Xem xét, xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất phương án giải quyết.
- Hoàn thiện hồ sơ trình hồ sơ Lãnh đạo Chi nhánh Viên chức được phân công xử lý hồ sơ 1. Đối với các xã không thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 07 ngày làm việc
2. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 07 ngày làm việc +  10 ngày Dự thảo văn bản, tài liệu liên quan 
Bước 5 - Lãnh đạo Chi nhánh kiểm duyệt hồ sơ
+ Đồng ý: Kiểm duyệt
+ Không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên xử lý - Lãnh đạo Chi nhánh
- Viên chức được phân công xử lý hồ sơ 0,5 ngày      làm việc Ký duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
Bước 6 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận “Một cửa” kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả - Lãnh đạo Chi nhánh
- Cán bộ được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính Mẫu số 04:  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
Bước 7 - Phát hành văn bản 
- Tiếp nhận kết quả giải quyết
- Chuyển trả kết quả trực tiếp cho Bộ phận Một cửa cấp huyện
Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ  phối hợp với Bộ phận Văn thư và cán bộ, chuyên viên Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện 0,5 ngày     làm việc - Giấy chứng nhận QSD đất
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 8 - Tiếp nhận kết quả
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Công chức Bộ phận “Một cửa” cấp huyện 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
- Kết quả giải quyết TTHC 
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
 - Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 9 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định - Công chức Bộ phận “Một cửa” của 
cấp huyện
 - Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
- Sổ theo dõi hồ sơ
- Hồ sơ lưu theo quy định
Tổng thời gian giải quyết:
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian niêm yết thông báo tại UBND xã hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
II. Trường hợp đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp mới GCN
Bước 1 Nộp hồ sơ Hộ gia đình, 
cá nhân Giờ hành chính Theo mục b.2
 
Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã
Bước 2 - Kiểm tra hồ sơ
- Hoàn thiện hồ sơ chuyển Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã
03 ngày
 làm việc - Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ 
Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp huyện
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trường hợp tiếp nhận từ UBND cấp xã)
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện 
0,5 ngày
 làm việc
- Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ
Bước 3 Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK 
- Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công cán bộ xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK đất đai 0,5 ngày     làm việc - Bộ hồ sơ
- Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 4 - Cán bộ tiến hành thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+  Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiến hành thẩm định Viên chức được phân công xử lý hồ sơ 01 ngày        làm việc Công văn phúc đáp (nếu có)
 
- Xem xét, xử lý hồ sơ; đề xuất phương án giải quyết.
- Hoàn thiện hồ sơ trình hồ sơ Lãnh đạo Chi nhánh Viên chức được phân công xử lý hồ sơ 1. Đối với các xã không thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 04 ngày làm việc 
2. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 04 ngày làm việc+ 10 ngày Dự thảo văn bản, tài liệu liên quan 
Bước 5 - Lãnh đạo Chi nhánh kiểm duyệt hồ sơ
+ Đồng ý: Kiểm duyệt
+ Không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên xử lý 
Lãnh đạo Chi nhánh
0,5 ngày       làm việc Ký duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
Bước 6 - Phát hành văn bản 
- Phối hợp với phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ  chuyển hồ sơ đến quầy giao dịch của  Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
- Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng  ký đất đai - Viên chức được phân công xử lý hồ sơ. 
- Văn thư cơ quan
- Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 0,5 ngày       làm việc - Văn bản tài liệu có liên quan
-  Bộ hồ sơ chuyển Văn phòng ĐK đất đai 
 
Bước 7 - Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công xử lý
- Thẩm định hồ sơ; đề xuất phương án giải quyết - Lãnh đạo Văn phòng ĐK đất đai
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 02 ngày       làm việc - Văn bản tài liệu có liên quan
- Bộ hồ sơ TTHC
- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xét duyệt hồ sơ 
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ Chi nhánh Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 0,5 ngày     làm việc Ký duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
Bước 8 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả - Lãnh đạo Chi nhánh
- Cán bộ được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính Mẫu số 04:  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
Bước 9 - Phát hành văn bản
- Chuyển trả kết quả giải quyết  cho quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai. Hình thức: trực tiếp hoặc qua phần mềm Igate hoặc qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc
- Tiếp nhận kết quả, chuyển trả Bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã (nếu có) - Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ phối hợp với Bộ phận Văn thư 
- Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 0,5 ngày     làm việc - Kết quả giải quyếtTTHC
- Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 10 - Tiếp nhận kết quả
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Công chức Bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã (nếu có) 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
- Giấy chứng nhận QSD đất
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
 - Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 11 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định - Công chức Bộ phận “Một cửa” của 
cấp huyện
 - Cán bộ được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
- Sổ theo dõi hồ sơ
- Hồ sơ lưu theo quy định
Tổng thời gian giải quyết:
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian niêm yết thông báo tại UBND xã hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
III. Trường hợp đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo
Bước 1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cơ sở tôn giáo Giờ hành chính Theo mục b.2
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho phòng Đăng ký và cấp Giấy (ĐK và CG) - Văn phòng Đăng ký đất đai Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
0,5 ngày      làm việc - Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
-Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ
Bước 3 Lãnh đạo phòng ĐK và CG  
- Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công cán bộ xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng ĐK và CG 0,5 ngày      làm việc - Bộ hồ sơ
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 4 - Cán bộ tiến hành thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+  Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiến hành thẩm định Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 01 ngày       làm việc - Dự thảo văn bản, tài liệu liên quan trình lãnh đạo phòng ĐK và CG
- Xem xét, xử lý hồ sơ; đề xuất phương án giải quyết.
 
- Hoàn thiện hồ sơ trình hồ sơ Lãnh đạo phòng ĐK và CG Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 1. Đối với các xã không thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 6,5 ngày làm việc 
2. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 6,5 ngày làm việc+ 10 ngày Dự thảo văn bản, tài liệu liên quan 
Bước 5 - Lãnh đạo phòng ĐK và CG kiểm duyệt hồ sơ
+ Đồng ý: Kiểm duyệt
+ Không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên xử lý 
- Trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Lãnh đạo phòng ĐK và CG
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 0,5 ngày     làm việc Kiểm duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
Bước 6 - Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xét duyệt hồ sơ 
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ phòng ĐKvà CG Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 0,5 ngày      làm việc Ký duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
Bước 7 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả - Lãnh đạo VPĐK đất đai
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính Mẫu số 04:  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
Bước 8 - Phát hành văn bản 
- Phối hợp với phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến quầy giao dịch của  Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ. 
- Văn thư cơ quan
- Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 0,5 ngày     làm việc - Kết quả giải quyết TTHC
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 9 - Tiếp nhận kết quả giải quyết 
-Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả
- Trả kết quả cho cho đối tượng có yêu cầu Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết - Kết quả giải quyết TTHC
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
 - Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 10 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định - Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
 - Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
- Sổ theo dõi hồ sơ
- Hồ sơ lưu theo quy định
Tổng thời gian giải quyết:
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian niêm yết thông báo tại UBND xã hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
IV. Trường hợp phải ban hành quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất khi thực hiện chuyển đổi công ty; chia, tách doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
Bước 1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cơ sở tôn giáo Giờ hành chính Theo mục b.2
Quy trình giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 06 ngày làm việc
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn (phòng Đăng ký và cấp giấy, Văn phòng ĐK đất đai) Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
02 giờ           làm việc - Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ.
Bước 3 Lãnh đạo VPĐK đất đai 
- Tiếp nhận hồ sơ
- Phân công cán bộ xử lý hồ sơ Lãnh đạo VPĐK đất đai 02 giờ         làm việc - Bộ hồ sơ
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+  Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tiến hành thẩm định Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 0,5 ngày        làm việc Công văn phúc đáp (nếu có)
 
- Kiểm tra, xem xét, xử lý hồ sơ; đề xuất phương án giải quyết.
- Hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo phòng chuyên môn Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 1. Đối với các xã không thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 1,5 ngày làm việc 
 
2. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 1,5 ngày làm việc + 10 ngày Văn bản, tài liệu liên quan.
Bước 5 - Lãnh đạo phòng chuyên môn
+ Đồng ý: Kiểm duyệt
+ Không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên xử lý 
- Trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Lãnh đạo phòng chuyên môn
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 02 giờ         làm việc Kiểm duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
Bước 6 - Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xét duyệt hồ sơ 
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ phòng ĐKvà CG
- Chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai - Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ 0,5 ngày      làm việc - Ký duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
- Hồ sơ TTHC.
Bước 7 Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục 02 giờ         làm việc - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
- Hồ sơ TTHC.
Bước 8 - Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ;
- Trình hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Chuyên viên Chi cục được phân công xử lý hồ sơ 1,5 ngày       làm việc - Dự thảo văn bản, tài liệu liên quan.
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
- Hồ sơ TTHC.
Bước 9 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả - Lãnh đạo phòng VPĐK/Lãnh đạo Chi cục
- Cán bộ VPĐK/chuyên viên Chi cục QLĐĐ được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính Mẫu số 04:  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
Bước 10 - Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai kiểm duyệt hồ sơ
+ Đồng ý: Kiểm duyệt
+ Không đồng ý: Chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên xử lý 
- Lãnh đạo phòng TNMT
- Chuyên viên phòng TNMT được phân công xử lý hồ sơ 0,5 ngày         làm việc - Ký duyệt dự thảo văn bản, tài liệu liên quan.
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
- Hồ sơ TTHC.
Bước 11 - Phát hành văn bản 
- Phối hợp với phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh.
- Chuyển hồ sơ đến quầy giao dịch của  Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
- Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai - Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ. 
- Văn thư Sở  Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 0,5 ngày         làm việc -  Bộ hồ sơ trình UBND tỉnh 
- Hồ sơ chuyển Văn phòng UBND tỉnh
- Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 12 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định
Công chức được phân công xử lý hồ sơ Giờ hành chính - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ 
- Hồ sơ lưu theo quy định
 
Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc
Bước 1 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
+ Trường hợp Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ (thời gian được quy định giải quyết tại cơ quan)
- Chuyển hồ sơ cho Văn thư/ Lãnh đạo Văn phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
0,5 ngày     làm việc - Mẫu số 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 05 – Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ
Bước 2 Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ Lãnh đạo VP UBND tỉnh 0,5 ngày         làm việc Hồ sơ TTHC
Bước 3 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc cần giải trình và bổ sung thêm thành phần hồ sơ, thông báo cho cơ quan trình và nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu:
+ Thực hiện thẩm định hồ sơ
+ Dự thảo văn bản có liên quan
+ Trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Chuyên viên được phân công xử lý 0,5 ngày         làm việc - Văn bản trả lời cơ quan trình hồ sơ, nêu rõ lý do không đáp ứng yêu cầu (nếu có)
- Dự thảo văn bản có liên quan
- Hồ sơ có liên quan
Bước 4 - Xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình
- Trình hồ sơ Thường trực UBND tỉnh Lãnh đạo VP UBND tỉnh 0,5 ngày         làm việc Kiểm duyệt Dự thảo Quyết định gia hạn sử dụng đất
Bước 5 - Xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình
 
- Thường trực UBND tỉnh
- Chuyên viên được phân công xử lý, UBND tỉnh 0,5 ngày         làm việc Ký duyệt Quyết định 
Bước 6 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả - Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- Chuyên viên được phân công xử lý, UBND tỉnh Giờ hành chính Mẫu số 04: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
Bước 7 - Phát hành văn bản
- Chuyển trả kết quả giải quyết  cho quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.(Hình thức: trực tiếp hoặc qua phần mềm Igate hoặc qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc)
- Tiếp nhận kết quả, chuyển trả cho quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai - Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ phối hợp với Bộ phận Văn thư 
- Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Văn phòng UBND tỉnh  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 0,5 ngày         làm việc - Kết quả giải quyếtTTHC
- Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 8 Tiếp nhận kết quả giải quyết cho đối tượng có yêu cầu/ Chi cục Quản lý đất đai
Công chức làm việc tại quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai Kết quả giải quyết TTHC
Bước 9 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định Các công chức được phân công xử lý hồ sơ của các cơ quan đơn vị Giờ hành chính - Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ mẫu 
- Hồ sơ lưu theo quy định
Quy trình thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường:  01 ngày làm việc
Bước 1 - Tiếp nhận kết quả giải quyết
-  Phân công cán bộ xử lý hồ sơ
- Văn thư Sở TNMT
- Chuyên viên phân công xử lý hồ sơ của CCQL đất đai 02 giờ          làm việc - Văn bản, tài liệu có liên quan
- Hồ sơ TTHC
Bước 2 - Xử lý hồ sơ
- Chuyên viên phân công xử lý hồ sơ xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc hoàn thành GCN (cấp mới)
- Trình Lãnh đạo Phòng/Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Cán bộ phân công xử lý hồ sơ của VPĐK 0,5 ngày     làm việc - Văn bản, tài liệu có liên quan
- Hồ sơ TTHC
Bước 3 - Xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình
- Lãnh đạo VP Đăng ký đất đai
- Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ của VPĐK 02 giờ 
làm việc Kết quả giải quyết TTHC
Bước 4 - Phát hành văn bản
- Chuyển trả kết quả giải quyết  cho quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.(Hình thức: trực tiếp hoặc qua phần mềm Igate hoặc qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc)
- Tiếp nhận kết quả giải quyết 
-Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả
- Trả kết quả cho cho đối tượng có yêu cầu - Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ phối hợp với Bộ phận Văn thư 
- Công chức làm việc tại quầy giao dịch của của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 03 ngày
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết - Kết quả giải quyếtTTHC
- Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 5 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định Các công chức được phân công xử lý hồ sơ của các cơ quan đơn vị Giờ hành chính - Phiếu  kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
- Sổ theo dõi hồ sơ mẫu 
- Hồ sơ lưu theo quy định
Tổng thời gian giải quyết:
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian niêm yết thông báo tại UBND xã hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
 

b.2 Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC Bản chính Bản sao
b.2.1 Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất x
2. Giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp x
3. Một trong các loại giấy tờ gồm: 
+ Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; 
+ Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận; 
+ Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 
+ Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; 
+ Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; 
+ Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất x
4. Văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức; sổ hộ khẩu đối với trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình; sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn đối với trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng. x
5. Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp hộ gia đình đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp x
6. Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. x
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất  mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận; x
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận. x
b.2.2 Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (nếu có)
Không
b.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

File mẫu:

  • Đơn Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK Tải về

Không