Tìm thấy 2312 thủ tục

Mức độ 4
Quyết định tiêu hủy tài sản công
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
Mức độ 3
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, địa điểm kinh doanh HTX
Mức độ 2
Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 2
Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Mức độ 4
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Mức độ 2
Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
Mức độ 4
Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
Mức độ 4
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
Mức độ 2
Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
Mức độ 2
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 3
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
Mức độ 3
Cấp đổi Giấy phép môi trường.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
Cấp giấy phép Môi trường
Loading...