Tìm thấy 226 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thuỷ nội địa
Mức độ 2
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)
Mức độ 4
Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Mức độ 4
Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa
Mức độ 4
Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Thiết lập khu neo đậu
Mức độ 4
Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
Mức độ 4
Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Mức độ 4
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
Mức độ 4
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa
Mức độ 4
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa
Mức độ 4
Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa
Loading...