Tìm thấy 191 thủ tục

Mức độ 4
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài
Mức độ 4
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu
Mức độ 4
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Mức độ 4
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III
Mức độ 4
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
Mức độ 4
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp)
Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)
Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp)
Loading...