Tìm thấy 86 thủ tục

Mức độ 4
Hỗ trợ học tập đối với học sinh THPT các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 4
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 3
Xét, cấp học bổng chính sách
Mức độ 3
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh
Mức độ 3
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
Mức độ 4
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 4
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Mức độ 4
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Mức độ 4
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Loading...