CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2000 thủ tục
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Thời gian giải quyết Phí Lệ Phí Cơ quan Lĩnh vực
16 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc.

Phí : 500000 Đồng (Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
Phí : 700000 Đồng (Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phục vụ dưới 200 suất ăn:)
Phí : 1000000 Đồng (Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên:)
Phí : 2500000 Đồng (Đối với cơ sở sản xuất khác được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

Không

Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm
17 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Toàn trình
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày

1.500.000 đồng

Không

Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm
18 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Toàn trình
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

1.500.000 đồng

Không

Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm
19 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Toàn trình
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

1.200.000 đồng/lần/01 sản phẩm

Không

Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm
20 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 2 Ngày làm việc

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 2 Ngày làm việc

   

The

Không

Sở Thông tin và Truyền thông Báo Chí
21 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Toàn trình
  Trực tiếp
 • Không quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • Không quy định

Theo QĐ

Không

Sở Thông tin và Truyền thông Báo Chí
22 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Đang cập nhập

Không

Sở Thông tin và Truyền thông Báo Chí
23 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Theo QĐ

Không

Sở Thông tin và Truyền thông Báo Chí
24 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đang cập nhật

Không

Sở Thông tin và Truyền thông Báo Chí
25 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

Theo QĐ

-  Trường hợp thẩm định cấp phép lần đầu: 10.750.000 đồng;

- Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 4.250.000 đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
26 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Theo QĐ

500.000 đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
27 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

5.375.000 đồng

Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
28 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Theo QĐ

- Trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hòng không sử dụng được: 500.000 đồng.
- Trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.
 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
29 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Theo QĐ

-Trường hợp cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng
- Trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng
- Trường hợp chuyển nhượng do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 1.250.000 đồng.
 
 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông
30 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Toàn trình
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Theo QĐ

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng
- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.
 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính viễn thông