CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 112 thủ tục
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Thời gian giải quyết Phí Lệ Phí Cơ quan Lĩnh vực
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết đinh thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Mức độ 4

25 Ngày

Không

1.200.000 đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
2 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức, huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức, huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Mức độ 4

- Đối với trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 25 ngày làm việc

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất, cấp đổi tên: 10 ngày làm việc.

Không

- Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 1.200.000 đồng

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 500.000 đồng

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất: không.

- Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
3 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Mức độ 4
-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động thương binh và xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động thương binh và xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
 

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
4 Khai báo với Sở Lao động - TBXH khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Mức độ 4

Không quy định

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
5 Kiểm định các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ Mức độ 4

Thời gian kiểm định cụ thể phụ thuộc vào độ phức tạp của từng thiết bị và quy trình kiểm định. Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản kiểm định đạt yêu cầu

Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
6 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. Mức độ 4

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với cơ quan BHXH

        - 05 ngày làm việc đối với người sử dụng lao động

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
7 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Mức độ 4

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Lao động - TBXH

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan BHXH

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
8 Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hàng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng Mức độ 4

Không

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
9 Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Mức độ 4
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Lao động - TBXH 
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan BHXH
 

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
10 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 4

05 ngày làm việc

0

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
11 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Mức độ 4

15 ngày làm việc

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
12 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Mức độ 4

07 ngày làm việc

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
13 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 4

15 ngày làm việc

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
14 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Mức độ 4

11 ngày

0

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
15 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 4

35 ngày làm việc

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội