CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 261 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 2.000635.000.00.00.H38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
47 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
48 1.011606.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
49 1.010833.000.00.00.H38 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
50 1.010941.000.00.00.H38 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
51 2.000751.000.00.00.H38 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
52 1.008004.000.00.00.H38 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
53 1.010092.000.00.00.H38 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
54 2.000509.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Nội vụ
55 1.006344.000.00.00.H38 Quyết định thanh lý tài sản công Cấp Quận/huyện Tài chính
56 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
57 1.000954.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
58 1.003622.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
59 CTX_02 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Cấp Quận/huyện Công thương
60 CTX_02 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Cấp Quận/huyện Công thương