CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 273 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 2.001947.000.00.00.H38 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
17 1.001167.000.00.00.H38 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Quận/huyện Nội vụ
18 1.008901.000.00.00.H38 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/huyện Nội vụ
19 1.008603.000.00.00.H38 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
20 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
21 1.004875 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Thanh tra
22 2.002400 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
23 1.003622.000.00.00.H38 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
24 1.008902.000.00.00.H38 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
25 1.008903.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
26 1.002192.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ Cấp Quận/huyện Y tế
27 1.001078.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Nội vụ
28 1.001085.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Nội vụ
29 1.001109.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Cấp Quận/huyện Nội vụ
30 1.001156.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Nội vụ