CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 XD_9 Thẩm định và điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Xây dựng