CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 38 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.003645.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
17 1.008899.000.00.00.H38 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
18 1.003103.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
19 1.008900.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
20 1.003185.000.00.00.H38 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
21 1.003243.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
22 1.003140.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
23 1.001874.000.00.00.H38 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
24 1.000831.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
25 1.004646.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
26 1.001440.000.00.00.H38 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
27 1.001455.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
28 1.001837.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
29 1.003275.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ) Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
30 1.004503.000.00.00.H38 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch