CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 TNMT_2 Cấp đổi Giấy phép môi trường. Tài nguyên & môi trường
17 TNMT_3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường
18 TNMT_4 Cấp lại giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường