CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 KT TC-13 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Tài chính
17 KT TC-14 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Tài chính
18 KT TC-15 Mua quyển hóa đơn Tài chính
19 KT TC-16 Mua hóa đơn lẻ Tài chính
20 KT TC-17 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tài chính
21 KT TC-18 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tài chính
22 KT TC-19 Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tài chính
23 KT TC-20 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tài chính
24 KT TC-21 Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Tài chính
25 KT TC-22 Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Tài chính
26 KT TC-23 Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Tài chính