CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 47 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 KT NV-18 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội vụ
32 KT NV-19 Thủ tục đổi tên hội Nội vụ
33 KT NV-20 Thủ tục hội tự giải thể Nội vụ
34 KT NV-21 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Nội vụ
35 QT.NV.TL-02 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Nội vụ
36 QT.NV.TL-03 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Nội vụ
37 KT NV-22 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Nội vụ
38 KT NV-23 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Nội vụ
39 KT NV-24 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
40 KT NV-25 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Nội vụ
41 KT NV-26 Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Nội vụ
42 KT NV-27 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
43 KT NV-28 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề. Nội vụ
44 KT NV-29 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
45 KT NV-30 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ