CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 47 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 QT.NV.BC-03 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
17 QT.NV.TG-08 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
18 QT.NV.TG-09 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
19 QT.NV.TG-10 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
20 QT.NV.TL-01 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Nội vụ
21 KT NV-08 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
22 KT NV-10 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập. Nội vụ
23 KT NV-12 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Nội vụ
24 KT NV-13 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Nội vụ
25 KT NV-14 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Nội vụ
26 BNV-LCA-264894 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
27 KT NV-11 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
28 KT NV-15 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Nội vụ
29 KT NV-16 Thủ tục thành lập hội Nội vụ
30 KT NV-17 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ